Provimi teorik i patentes, Pyetje pergjigje

Pyetjet me pergjigje per testin teorik per leje drejtimi te kategorise A+B

Testi i patentes  përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje duhet të kenë nga 3 nënpyetje, ndërsa  1 pyetje duhet të ketë 4 nënpyetje, me alternativa  të kombinuara pozitive e negative. Ndërtimi i strukturës së testit  përfshinë të gjithë programin teorik dhe kontrollin e plotë të njohurive me të rëndësishme për drejtimin e mjetit.

  1. Rrugët, trafiku dhe sinjalet horizontale: 1 pyetje
  2. Sinjalet Rrugore dhe rregulllat e përparësisë: 5 pyetje
  3. Mjetet rrugore dhe drejtimi i tyre : 1 pyetje
  4. Normat e sjelljes në rrugë dhe përgjegjësia: 5 pyetje
  5. Elementët mekanike që lidhen me sigurinë e drejtimit të mjetit dhe mbrojtjen e ambientit: 1 pyetje

1.Rrugët, trafiku dhe sinjalet horizontale

 Pyetja Nr.1
 Përcaktime dhe klasifikime rrugëshPyetja Nr.1-6
 Përcaktime rrugësh dhe trafikuPyetja Nr.7-28
 Sinjalet horizontalePyetja Nr.411-478

2. Sinjalet Rrugore dhe rregulllat e përparësisë

 Pyetja Nr.2
 Sinjalet e RrezikutPyetja Nr.29-81
 Sinjale të ndalimitPyetja Nr.103-150
 Pyetja Nr.3
 Sinjale të përparësisëPyetja Nr.82-102
 Sinjale të detyrimitPyetja Nr.151-200
 Semaforët (Dritat Semaforike)Pyetja Nr.235-257
 Sinjalizime të policëve të trafikutPyetja Nr.406-410
 Pyetja Nr.4
 Sinjale paralajmëruese  dhe  përzgjedhjesPyetja Nr.258-292
 Sinjale të identifikimit të rrugëvePyetja Nr.293-299
 Sinjale të inteneraritPyetja Nr.303-303
 Simjale të qendrave të banuaraPyetja Nr.304-309
 Sinjale turistike të territoritPyetja Nr.310-311
 Sinjale të tjera që japin informacion të dobishëm për drejtimin e mjetevePyetja Nr.312-335
 Sinjalet e përdorimit dhe ndërrimit të korsivePyetja Nr.336-344
 Sinjalet e përkohshme dhe sinjalet e kantierit rrugorPyetja Nr.374-387
 Pyetja Nr.5
 Sinjale  që tregojnë impiante dhe shërbimePyetja Nr.345-373
 Panelet Plotësuese (të sinjaleve vertikale)Pyetja Nr.201-231
 Sinjalet UdhëzuesePyetja Nr.232-234
 Sinjale dhe Panele PlotësuesePyetja Nr.388-405
 Sinjale të vendosura në kroskotin e mjetitPyetja Nr.587-610
 Pyetja Nr.6
 Pozicioni i mjetit në karexhatëPyetja Nr.479-513
 Rregullat e përparësisëPyetja Nr.514-586

3. Mjetet rrugore dhe drejtimi i tyre

 Pyetja Nr.7
 Klasifikimi i mjeteve rrugorePyetja Nr.611-621
 Sistemet e pajimit të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyrePyetja Nr.622
 Kontrolli teknikPyetja Nr.623-624
 Dokumentat e qarkullimit dhe rregjistrimitPyetja Nr.625-627
 Përmasat dhe ngarkesa kufitare e makinave bujqësorePyetja Nr.628-629
 Dokumentat e qarkullimit, rregjistrimit dhe përshtatshmërisë teknikePyetja Nr.630-632
 Kategoritë e lejeve të drejtimitPyetja Nr.633-635
 Vlefshmeria e leje drejtimit dhe afatet e rinovimit të lejedrejtimitPyetja Nr.636-637
 Tërheqja, rivlersimi, pezullimi, anullimi i leje drejtimit të mjetitPyetja Nr.638-644

4. Normat e sjelljes në rrugë dhe përgjëgjësia

 Pyetja Nr.8
 Nisja dhe ndalimi i mjetitPyetja Nr.645-650
 ShpejtësiaPyetja Nr.651-658
 Kufizimet e shpejtësisëPyetja Nr.659-662
 Pozicioni i mjetit në karrexhatëPyetja Nr.663-667
 Qarkullimi i mjeteve në rreshta paralelPyetja Nr.668
 PërparësiaPyetja Nr.669-671
 Mënyra e veprimeve në kalimet në nivelPyetja Nr.672-673
 Largësia e sigurisë ndërmjet mjetevePyetja Nr.693-701
 Pyetja Nr.9
 ParakalimiPyetja Nr.674-692
 Këmbimi i mjeteve në kalimet e zëna me pengesa ose në rrugët malorePyetja Nr.702
 Ndryshimi i drejtimit ose korsisë dhe manovra të tjeraPyetja Nr.703-709
 Qëndrimi dhe pushimi i mjetevePyetja Nr.710-723
 Pyetja Nr.10
 Qarkullimi dhe kufizimet  në autostrada e në rrugë interurbane kryesorePyetja Nr.724-728
 Drejtimi i mjetit në kushte të ndryshme atmosferikePyetja Nr.729-740
 Tërheqja e mjetit në avari  në  një  situatë emergjentePyetja Nr.741-742
 Sistemi i ngarkesës dhe transporti i njerëzëvePyetja Nr.743-745
 Norma të tjera të  sigurisë në rrugëPyetja Nr.748-755
 Pyetja Nr.11
 Zenia e karrexhatësPyetja Nr.756
 Sjellja e drejtuesve të mjeteve ndaj këmbësorëvePyetja Nr.757-758
 Detyrimet kundrejt funksionarëve, oficereve dhe policëvePyetja Nr.759-760
 Përdorimi i sistemeve të sinjalizimeve pamore dhe ndricimi i mjetevePyetja Nr.761-772
 Sinjalizimi i mjetit të ndaluarPyetja Nr.773-775
 Përdorimi i rripave të sigurimitPyetja Nr.831-833
 Pajisjet e sigurisë së femijëvePyetja Nr.834
 Përdorimi i kaskës mbrojtësePyetja Nr.835-836
 Përdorimi i syzeve optike dhe aparateve të tjera gjatë drejtimit të mjetevePyetja Nr.746-747
 Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit zanorPyetja Nr.837-838
 Pyetja Nr.12
 Ndikime të tjera në drejtimin e mjetitPyetja Nr.776-777
 Drejtimi i mjetit nën ndikimin e alkolitPyetja Nr.778-779
 Drejtimi i  mjetit nën ndikimin e lendëve droguesePyetja Nr.780-784
 Mënyra e veprimit në rast aksidentiPyetja Nr.784-802
 Përgjegjësia civilePyetja Nr.850-853
 Përgjegjësia penalePyetja Nr.854-856

5. Elementët mekanike që lidhen me sigurinë e drejtimit të mjetit dhe mbrojtjen e ambientit

 Pyetja Nr.13
 Në sistemin e drejtimitPyetja Nr.803-805
 Në sistemin e amortizimitPyetja Nr.806-809
 Në sistemin e frenimitPyetja Nr.810-818
 Në gomat e mjetitPyetja Nr.819-825
 Në sistemin e  ndricimit, të pasqyrave, të pastrueseve dhe larjes së xhamavePyetja Nr.826-830
 Kufizimi i zhurmavePyetja Nr.839-843
 Konsumimi i karburantitPyetja Nr.844-849

One Comment

  1. ibrahim says:

    testi per patent shofer

Leave a Comment